เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
สวัสดีค่ะ nonthaburi2go ยินดีต้อนรับค่ะ
จังหวัดนนทบุรี
เกาะเกร็ด เป็นเกาะกลางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในท้องที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 4.12 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,489 ไร่ เป็นที่อยู่ของชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีอาชีพปั้นเครื่องปั้นดินเผาเป็นส่วนใหญ่... วิกิพีเดีย


เลือกจังหวัดที่ต้องการจองโรงแรม
สถานที่สำคัญในนนทบุรี

แหล่งท่องเที่ยว


 
 
 
จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
 
 •   รายชื่อวัดในจ.นนทบุรี »
 • รายชื่อโรงแรมในจ.นนทบุรี »
 • ค้นหาโรงแรมใน นนทบุรี»
 • ร้านอาหารในจ.นนทบุรี »
 • ปฏิทินกิจกรรมอิมแพ็คฯ »
 • จองตั๋วเครื่องบิน »
 • ตารางเวลารถไฟ »
 • ปฏิทินกิจกรรมอิมแพ็คเมืองทองธานี เดือนกันยายน (Calendar September Impact Exhibition)     arrow_blue 
  มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั?งที? 11 การแพทย์แผนไทย หัวใจดูแลสุขภาพ
  type:(ประเภท)  Exhibition Public
  Date:(วันจัดงาน)  3-7 ก.ย. 57
  Location:(สถานที่)  อาคาร 6-8
  Description:(รายละเอียด)

  Venue : อาคาร 6-8
  งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมทางสมุนไพรไทย งานประชุมวิชาการ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื?นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกนานาชาติ การฝึกอบรมระยะสั?น การแสดงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ?น ด้านสุขภาพ ชมสวนสมุนไพร ศูนย์บริการเบ็ดเตล็ด จําหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการแพทย์ และแนะนํานวัตกรรมสมุนไพรและ One Stop Service และผลิตภัณฑ์สมุนไพรใหม่
  เวลา 10.00 - 20.00 น.
  Contact Event Organiser:
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กท. สาธารณสุข โทร. 0-2591-7809 เว็บไซต์ : www.dtam.moph.go.th

     มหกรรมส่งเสริมการเกษตร และวิสาหกิจชุมชน arrow_blue 
  มหกรรมส่งเสริมการเกษตร และวิสาหกิจชุมชน
  type:(ประเภท)  Exhibition Public
  Date:(วันจัดงาน)  5-7 ก.ย. 57
  Location:(สถานที่)  อาคาร 5
  Description:(รายละเอียด)

  Venue : อาคาร 5
  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ?น ด้วยการปฏิบัติงาน ในพื?นที?จริง โดยใช้ 5 SMARTS พบกับการจัดแสดง และจําหน่ายสินค้า, ผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร โชว์ศักยภาพการเกษตรของไทย ภายในงานดังกล่าวแบ่งออกเป็นส่วนแรกจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการเกษตร แบ่งออกเป็น 5 โซน (5 Smarts) ดังนี? โซนที? 1 : Smart Office แสดงมาตรฐานการให้บริการเกษตรตกรของหน่วยงานใน สังกัด ผ่านระบบ MRCF และการจัดโซนนิ?งสินค้าเกษตร โดยการจําลองสํานักงาน เกษตรกรอําเภอที?ใช้ระบบ MRCF อีกทั?งให้ผู้เข้าร่วมงานได้สนุกกับการถ่ายรูป ด้วยภาพวาด 3 มิติ MRCF ด้วย โซนที? 2 : Smart Office เป็นการแสดงผลความสําเร็จของการพัฒนาเจ้าหน้าที? ส่งเสริมการเกษตรสู่ความเป็น Smart Office โดยการจําลองลักษณะของนักส่งเสริม การเกษตรต้นแบบ รวมถึงการให้บริการห้องสมุดจําลองเพื?อให้ความรู้ด้าน การเกษตรกับเกษตรกร โซนที? 3 : Smart Farmer เป็นการจัดแสดงกระบวนการพัฒนาเกษตรกรสู่ความเป็น Smart Farmer โดยการจําลองกระบวนการเพาะเห็ดฟางครบวงจร, ไร่นา สวนผสม, การปลูกถั?วฝักยาวแบบไม่ใช้นํ?า รวมถึงคลินิกให้คําปรึกษากับเกษตรกร ในการพัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ โซนที? 4 : Smart Group เป็นการจัดแสดงกระบวนการพัฒนากลุ่มเกษตรกร 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน, กลุ่มยุวเกษตรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนสู่ความเป็น Smart Group รวมถึงการสาธิตกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มดังกล่าว อาทิ สาธิตการทอผ้า, สาธิตการปลูกผักสวนครัว เป็นต้น โซนที? 5 : Smart Product เป็นการจัดแสดงกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ทั?งผลผลิต และผลิตภัณฑ์แปรรูป ตั?งแต่ต้นนํ?า สู่ปลายนํ?าโดยยกตัวอย่างกระบวน การที?ครบวงจรของมะม่วงนํ?าดอกไม้สีทอง รวมถึงมีคลินิกให้คําแนะนําแนวทางการพัฒนาสินค้าสู่การเป็น Smart Product รวมทั?งการแสดงเรื?องราวที?มาของ Smart Product ที?ได้รับการคัดสรรจากสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทั?ง 9 เขตทั?วประเทศ
  เวลา 10.00-20.00 น.
  Contact Event Organiser:
  กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Show manager Image Solution Co., Ltd. Tel. 0-2554-1757

     บางกอก เฟอร์นิเจอร์ แฟร์ 2557 arrow_blue 
  บางกอก เฟอร์นิเจอร์ แฟร์ 2557
  type:(ประเภท)  Exhibition Public
  Date:(วันจัดงาน)  6-14 ก.ย. 57
  Location:(สถานที่)  อาคาร 1-4
  Description:(รายละเอียด)

  Venue : อาคาร 1-4
  งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน ที?ยิ?งใหญ่ที?สุดของเมืองไทย Greatest Furniture and Decorative items Fair of Thailand งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที?รวบรวมผู้ผลิต และผู้จําหน่าย เฟอร์นิเจอร์ มากที?สุดของเมืองไทย หลากหลายดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ ประเภทสินค้าภายในงาน - เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าตกแต่งบ้าน หลากหลายสไตล์ จากกลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ชั?นนําทั?วประเทศ - เครื?องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ทั?งโทรทัศน์ เครื?องเสียง โฮมเธียรเตอร์ สิ?งอํานวยความสะดวกภายในบ้าน
  เวลา : 11.00-21.00 น.
  Contact Event Organiser:
  บริษัท เวิลด์ แฟร์ จํากัด โทร. 02-731–1331 โทรสาร 02-375–9206 อีเมส์ : exhibit@worldfair.co.th เว็บไซต์ : www.worldfair.co.th

     งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 54 arrow_blue 
  type:(ประเภท)  Exhibition Public
  Date:(วันจัดงาน)  9-13 ก.ย. 57
  Location:(สถานที่)  อาคาร ชาเลนเจอร์ 1-3
  Description:(รายละเอียด)

  Venue : อาคาร ชาเลนเจอร์ 1-3
  วันเจรจาธุรกิจและบุคคลทั?วไป : 9-12 ก.ย. เวลา 10.00-18.00 น. วันเจรจาธุรกิจและบุคคลทั?วไป : 13 ก.ย. เวลา 10.00-17.00 น. งานแสดงสินค้าอัญมณี และเครื?องประดับที?ใหญ่ที?สุดในเอเชีย พบผู้ผลิตผู้ จําหน่ายอัญมณี ทั?งในและต่างประเทศ รวมทั?งกิจกรรมหลากหลายภายในงาน บัตรเข้าชมงานราคา 100 บาท
  เวลา 10.00-17.00 น.
  Contact Event Organiser:
  สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื?องประดับ โทร.02-630-1390-7 โทรสาร 02-630-1398-99 อีเมล์ : info@bangkokgemsfair.com เว็บไซต์ : http://www.bangkokgemsfair.com/

     ทรูมูฟ เอช พรีเซ้นส์ เอ็กซ์โซ ฟรอม เอ็กซ์โซแพลเน็ต นัมเบอร์วัน เดอะ ลอสท์ แพลเน็ต อิน แบงค็อก arrow_blue 
  ทรูมูฟ เอช พรีเซ้นส์ เอ็กซ์โซ ฟรอม เอ็กซ์โซแพลเน็ต นัมเบอร์วัน เดอะ ลอสท์ แพลเน็ต อิน แบงค็อก
  type:(ประเภท)  Exhibition Public
  Date:(วันจัดงาน)  13-14 ก.ย. 57
  Location:(สถานที่)  อาคาร อารีน่า
  Description:(รายละเอียด)

  Venue : อาคาร อารีน่า
  บัตรราคา 6,000 / 5,000 / 4,500 (บัตรยืน) / 3,200 / 2,200 และ 1,200 บาท
  เวลาแสดง 18.00 น.
  Contact Event Organiser:
  จองบัตรที?ไทยทิคเก็ตเมเจอร โทร. 0-2262-3456 URL: www.thaiticketmajor.com

     AIS Music store KKBOX presents LIPTA OPPA บ้าที่สุด Live in Nonthaburi arrow_blue 
  AIS Music store KKBOX presents LIPTA OPPA บ้าที่สุด Live in Nonthaburi
  type:(ประเภท)  Concert
  Date:(วันจัดงาน)  13 ก.ย. 57
  Location:(สถานที่)  อาคาร ธันเดอร์ โดม
  Description:(รายละเอียด)

  Venue : อาคาร ธันเดอร์ โดม
  บัตรราคา 2,800/ 2,300/ 1,800/ 1,000 บาท
  เวลา 18.00 น.
  Contact Event Organiser:
  จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร โทร. 0-2262-3456 URL: www.thaiticketmajor.com

     PULIRE ASIA PACIFIC arrow_blue 
  PULIRE ASIA PACIFIC
  type:(ประเภท)  Exhibition Public
  Date:(วันจัดงาน)  Sep. 18-20, 2014
  Location:(สถานที่)  อาคาร Hall 4
  Description:(รายละเอียด)

  Venue : อาคาร Hall 4
  Equipment • Tools • Agents • Technology • Maintenance • Environment & Sanitation
  Time 10.00-19.00 hrs.
  Contact Event Organiser:
  IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. Mr. Ajinveat Vhongthong Tel: +66 (2) 833 5210 Fax: +66 (2) 833 5127-9 Email: ajinveatv@impact.co.th URL: www.pulire-asiapacific.com

     BMAM Expo Asia 2014 arrow_blue 
  งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านการบํารุงรักษาอาคารและการบริหารจัดการทรัพย์สินแห่งเอเชีย ครั�งที� 7 (BMAM Expo Asia)
  type:(ประเภท)  Exhibition Public
  Date:(วันจัดงาน)  18-20 ก.ย. 57
  Location:(สถานที่)  อาคาร 5-6
  Description:(รายละเอียด)

  Venue : อาคาร 5-6
  งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านการบํารุง รักษาอาคาร และบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแห่งเอเชีย ซึ�งได้รวบรวม ผู้เชี�ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมฯ อาทิเช่น เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ นักพัฒนา สถาปนิก ผู้ดูแลด้านอาคารและสถานที� ผู้จัดการอาคารและสินทรัพย์ วิศวกร และผู้เชี�ยวชาญด้านการบํารุงรักษาอาคารเข้าด้วยกันในงานฯ เพื�อแบ่งปัน คิดวิเคราะห์ และแลกเปลี�ยนทัศนคติของแนวโน้มทางธุรกิจ ความท้าทาย ในการบริหาร นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และเพื�อขยายเครือข่าย และสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
  เวลา 10.00-19.00 น.
  Contact Event Organiser:
  บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั�นแมเนจเม้นท์ จํากัด โทร: 0-2833-5121 โทรสาร: 0-2833-5127 to 9 Official website : ww.maintenance-asia.com

     GBR Expo Asia 2014 - Green Building & Retrofits Expo Asia 2014 arrow_blue 
  งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสีเขียวแห่งเอเชีย ครังที 4
  type:(ประเภท)  Exhibition Public
  Date:(วันจัดงาน)  18-20 ก.ย. 57
  Location:(สถานที่)  อาคาร 5-6
  Description:(รายละเอียด)

  Venue : อาคาร 5-6
  งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ด้านการก่อสร้าง และต่อเติมอาคารสีเขียวแห่งเอเชียในเมืองไทยคู่กับงานงานแสดงสินค้าเทคโนโลยี และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ด้านการบํารุงรักษาอาคาร และบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแห่งเอเชีย (BMAM Expo Asia)
  เวลา 10.00-19.00 น.
  Contact Event Organiser:
  บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั�นแมเนจเม้นท์ จํากัด Offical website : www.greenbuilding-asia.com

     Beyond Beauty Asean 2014 arrow_blue 
  Beyond Beauty Asean 2014
  type:(ประเภท)  Exhibition Public
  Date:(วันจัดงาน)  18-20 ก.ย. 57
  Location:(สถานที่)  อาคาร ชาเลนเจอร์ 1
  Description:(รายละเอียด)

  Venue : อาคาร ชาเลนเจอร์ 1
  Beyond Beauty ASEAN 2014 ครั�งแรกในเมืองไทยกับมหกรรมสุขภาพและ ความงามระดับโลก งานนี�จะจัดขึ�น ระหว่างวันที� 18-20 กันยายน 2557 ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานจะจัดแสดงสินค้าบริการด้าน ความงามมากมาย อาทิ เครื�องสําอาง สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สําหรับเล็บ เส้นผม สปา และสุขภาพครบวงจร โดยรวบรวมบริษัทและแบรนด์ชั�นนําจากทั�วโลกกว่า 400 รายผู้นําเทรนความงามมาจัดแสดงกันในงาน โดยเฉพาะบูธแสดงสินค้าจากประเทศ เกาหลีและประเทศจีนที�ยกขบวนมาจัดแสดงเป็นพาวิลเลี�ยนยิ�งใหญ
  เวลา 10.00 – 19.00 น.
  Contact Event Organiser:
  บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั�นแมเนจเม้นท์ จํากัด

     World Spa & Well-being Convention 2014 arrow_blue 
  World Spa & Well-being Convention 2014
  type:(ประเภท)  Exhibition Public
  Date:(วันจัดงาน)  18-20 ก.ย. 57
  Location:(สถานที่)  อาคาร a-b
  Description:(รายละเอียด)

  Venue : อาคาร a-b
  มหกรรมแสดงสินค้าเพื�อสุขภาพและความงามแบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน รวบรวมผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านสปาและสุขภาพจากหลายประเทศทั�วโลก กว่า 400 แบรนด์ โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรม สปา รีสอร์ท ผู้พัฒนาธุรกิจโรงแรมและ สปา ศูนย์ความสวยงามและสุขภาพ สถาบันดูแลรูปร่าง โรงเรียนเสริมสวย และ ฟิตเนส เป็นต้น โชว์ไฮไลท์พร้อมเปิดตัวนวัตกรรม สปาและสุขภาพหลากรูปแบบ ตอบรับกระแสคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพทั�วโลกพร้อมดันไทยขึ�นแท่นฮับด้านสปาและ สุขภาพแห่งอาเซียน ภายในงานมีกิจกรรมสําหรับกลุ่มผู้ประกอบการและผู้ที�อยู่ ในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว อาทิ Element Registration เพื�อขอรับข้อมูลด้าน การวิจัยเกี�ยวกับวัตถุดิบที�สามารถนํามาใช้ในการทําสปาได้, Education Village แหล่งรวบรวมกูรูด้านสปาจากทั�วโลกที�นําองค์ความรู้ด้านสปามาให้ความรู้ผ่าน กิจกรรมที�จะได้ฝึกปฏิบัติจริง, Spa Concierge เวทีเพื�อพบปะขอคําแนะนําจากกูรูด้านสปาระดับโลก และเจ้าของแบรนด์ชั�นนําต่างๆ, Spa Study Tour กิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งสปาชั�นนําในหลากหลายรูปแบบ, Business Matching เวทีเจรจาธุรกิจด้านสปา และ Thailand Spa & Well-being Awards พิธีมอบรางวัลสุดยอดสปาไทย ใน 20 ประเภทรางวัล เป็นต้น วันเจรจาธุรกิจ 18 - 19 ก.ย. เวลา 10.00 – 18.00 น. สําหรับบุคคลทั�วไป 20 ก.ย. 10.00 – 18.00 น
  Contact Event Organiser:
  บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั�น แมเนจเม้นท์ จํากัด

     นํ้าดื่มคริสตัล พรีเซนทส์ คอนเสิร์ต เดอะพาเลซ แอนด์ เฟรนด์ส arrow_blue 
  นํ้าดื่มคริสตัล พรีเซนทส์ คอนเสิร์ต เดอะพาเลซ แอนด์ เฟรนด์ส
  type:(ประเภท)  คอนเสิร์ต
  Date:(วันจัดงาน)  21 ก.ย. 57
  Location:(สถานที่)  อาคาร อารีน่า
  Description:(รายละเอียด)

  Venue : อาคาร อารีน่า
  คอนเสิร์ตครั�งใหม่จากสมาชิกวงดนตรีระดับตํานานยุค 80’s บัตรราคา 4,000/3,000/2,500/1,500/1,000 บาท
  เวลาแสดง 15.00 น
  Contact Event Organiser:
  ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. 0-2262-3456 URL: www.thaiticketmajor.com

     งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 2014 arrow_blue 
  งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 2014
  type:(ประเภท)  Exhibition Public
  Date:(วันจัดงาน)  24-28 ก.ย. 57
  Location:(สถานที่)  อาคาร 1-4
  Description:(รายละเอียด)

  Venue : อาคาร 1-4
  งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ส่งออกมาจําหน่ายในราคาพิเศษ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์โดยตรง
  เวลา 10.30-21.00 น.
  Contact Event Organiser:
  กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร : 02-345 1269 โทรสาร : 02-345 1268 เว็บไซต์ : http://www.thaifurnitureclub.or.th/

     SME Thailand Expo 2014 arrow_blue 
  SME Thailand Expo 2014
  type:(ประเภท)  Exhibition Public
  Date:(วันจัดงาน)  25-28 ก.ย. 57
  Location:(สถานที่)  อาคาร 7-8
  Description:(รายละเอียด)

  Venue : อาคาร 7-8
  งาน SME Thailand Expo 2014 ร่วมผนึกกําลังเพิ�มขีดความสามารถทางการ แข่งขัน สร้างความแข็งแกร่งให้ SME ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้มีความรู้ ความสามารถพร้อมก้าวไปสู่โอกาสทางธุรกิจที�กว้างขึ�น กับกิจกรรมที�หลากหลาย อาทิ สัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ , Workshop สร้างอาชีพ , มุม DIY. พร้อมช็อปปิ�งจับจ่ายสินค้าดีมีคุณภาพจากผู้ผลิตสินค้าโดยตรง
  เวลา 10.00-20.00 น
  Contact Event Organiser:
  บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด โทร. 0-2270-1123-4 เว็บไซต์ : http://www.smethailandclub.com/

     (สล็อต แมชชีน – เดอะ เฟิร์ส คอนแทค) arrow_blue 
  Slot Machine : The First Contact (สล็อต แมชชีน – เดอะ เฟิร์ส คอนแทค)
  type:(ประเภท)  Concert
  Date:(วันจัดงาน)  27 ก.ย. 57
  Location:(สถานที่)  อาคาร อารีน่า
  Description:(รายละเอียด)

  Venue : อาคาร อารีน่า
  บัตรราคา 800 / 1,000 (ยืน) / 1,500 (ยืน) / 2,700 บาท
  เวลาแสดง 19.00 น.
  Contact Event Organiser:
  ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. 0-2262-3456 URL: www.thaiticketmajor.com

     The Comedian Thailand Show (คอนเสิร์ตเปิดหมวก ยกกําลัง2) arrow_blue 
  The Comedian Thailand Show (คอนเสิร์ตเปิดหมวก ยกกําลัง2)
  type:(ประเภท)  Concert
  Date:(วันจัดงาน)  27 ก.ย. 57
  Location:(สถานที่)  อาคาร ธันเดอร์ โดม
  Description:(รายละเอียด)

  Venue : อาคาร ธันเดอร์ โดม
  คอนเสิร์ต "เดอะคอมเมเดียนไทยแลนด์โชว์ ตอน ปาร์ตี�เปิดหมวก ยกกําลังสอง" นําทีมโดย เดอะคอมเมเดียนไทยแลนด์ซีซั�น2 พร้อมด้วยรุ่นพี�ซีซั�น1, ครูตลก ชื�อดัง และแขกรับเชิญคนพิเศษจากครอบครัวคอมเมเดียน "สามน้า" (น้าโย่ง, น้าพวง, น้านงค์) และนักพูดอารมณ์ดีแห่งประเทศไทย "อาจารย์เชน จตุพล ชมภูนิช" ที�จะมาร่วมมือกันเสิร์ฟความสนุกและความฮาแบบไม่มียั�ง บัตรราคา 900 / 1,500 / 2,000 / 2,500 บาท
  เวลาแสดง : 19.00-22.00 น.
  Contact Event Organiser:
  ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. 0-2262-3456 URL: www.thaiticketmajor.com

     มหกรรมลดทะลุพิกัด ครั้งที่ 8 arrow_blue 
  มหกรรมลดทะลุพิกัด ครั้งที่ 8
  type:(ประเภท)  Exhibition Public
  Date:(วันจัดงาน)  1-5 ต.ค.57
  Location:(สถานที่)  อาคาร 5-8
  Description:(รายละเอียด)

  Venue : อาคาร 5-8
  สินค้าแบรนด์ชั�นนําทั�งในห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชั�นนําในศูนย์การค้า พร้อมรับข้อเสนอพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิตชั�นนําต่างๆ
  1-3 ต.ค. เวลา 11.00-22.00 น. และ 4-5 ต.ค. เวลา 10.30-22.00 น.
  Contact Event Organiser:
  บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด โทร. 0-2310-1510

  ปฏิทินกิจกรรมอิมแพ็คเมืองทองธานี

  ยินดีต้อนรับสู่ปฏิทินกิจกรรมอิมแพ็คเมืองทองธานีู่
  แผนที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี (IMPACT Exhibition and Convention Center)

  แผนที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี (IMPACT Exhibition and Convention Center)

  โรงแรมที่อยู่ใกล้อิมแพค เมืองทองธานี


  photo hotel name/address/details zipcode city country
  โนโวเทลแบงคอกอิมแพค (Novotel Bangkok Impact Hotel)'s photo โนโวเทลแบงคอกอิมแพค (Novotel Bangkok Impact Hotel)
  94 ถนนป๊อบปูล่า, แขวงบ้านใหม่, ปากเกร็ด, ดอนเมือง/อิมแพ็ค, กรุงเทพ
  โรงแรมระดับ 4 ดาวแห่งนี้ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากทุกปี นักท่องเที่ยวที่พักที่โรงแรมนี้สามารถเพลิดเพลินไปกับการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของเมือง เช่น อิมแพค เมืองทองธานี, วัดบางพูดนอก, วัดกู้ (ดูข้อมูลเพิ่ม)
  ความคิดเห็นล่าสุดจากลูกค้า โนโวเทลแบงคอกอิมแพค (Novotel Bangkok Impact Hotel)
  ภาษาไทย English
  zipcode นนทบุรี
  Nonthaburi
  ไทย
  Thailand
  258 รูม เพลซ (258 Room Place)'s photo 258 รูม เพลซ (258 Room Place)
  15\2 คอนโด ที 5 เมืองทองธานี ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120, ตัวเมืองนนทบุรี, นนทบุรี, ไทย
  โรงแรมแห่งนี้เป็นสถานที่พักสำหรับพักผ่อนและผ่อนคลาย อีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวมากมายของเมือง เช่น เดอะ มอลล์ งามวงศ์วาน, อิมแพค เมืองทองธานี, พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน, ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ในระยะเดินถึง (ดูข้อมูลเพิ่ม)
  ความคิดเห็นล่าสุดจากลูกค้า 258 รูม เพลซ (258 Room Place)
  ภาษาไทย English
  11120 นนทบุรี
  Nonthaburi
  ไทย
  Thailand
  โรงแรมเมืองทองโอเค (MthongOK Hotel)'s photo โรงแรมเมืองทองโอเค (MthongOK Hotel)
  Popular condo Tivanon Rd 9/21, Pak Kred, Chaengwatthana, ตัวเมืองนนทบุรี, นนทบุรี, ไทย 11120
  จากที่นี้ ผู้เข้าพักสามารถไปยังทุกที่ในเมืองอันมีชีวิตชีวานี้ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังอยู่ใกล้ พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน, เดอะ มอลล์ งามวงศ์วาน, อิมแพค เมืองทองธานี, ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ อีกด้วย (ดูข้อมูลเพิ่ม)
  ความคิดเห็นล่าสุดจากลูกค้า โรงแรมเมืองทองโอเค (MthongOK Hotel)
  ภาษาไทย English
  11120 นนทบุรี
  Nonthaburi
  ไทย
  Thailand
  ประกันภัยรถยนต์

  ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1, ชั้น 2+ และ 3+, ชั้น 3

  ทางเลือกใหม่ของการทำประกันภัย SILKSPAN เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5/2543 ภายใต้การการกำกับดูแลของ บริษัทฯ เน้นการให้คำปรึกษาที่เป็นกลางและยึดประโยชน์ สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก โดยปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการแล้วกว่า 1,000,000 รายตั้งแต่ปี 2543

  ให้คุณมากกว่า คลิกดูรายละเอียด


  ให้คุณมากกว่า
  รวดเร็ว
  รวดเร็วคำนวณเปรียบเทียบเบี้ยกว่า
  20 บริษัทประกันใน 30 วินาที
  คุ้มค่ากว่า
  คุ้มค่ากว่าฟรี บริการช่วยรถฉุกเฉิน
  24 ชม. ,รถใช้ระหว่างซ่อม/ค่าเดินทาง
  ประหยัดกว่า
  ประหยัดกว่าผ่อน 0% ด้วยบัตรเครดิต
  นานสูงสุด 10 เดือน
  สะดวก
  สะดวกสั่งซื้อออนไลน์ในราคาพิเศษสุด*
  พร้อมรับกรมธรรม์ทันทีทางอีเมล**
  มั่นใจ
  มั่นใจรับประกันคืนเงิน 100%
  หากเจอที่อื่นถูกกว่า
  Email Alert
  Email Alertแจ้งเตือน ต่ออายุประกันรถ
  พ.ร.บ. - ต่อทะเบียนล่วงหน้า ฟรี
  *บางกรมธรรม์จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ **ชำระสดลด 5% หรือผ่อน 0% นาน 10 เดือน ***เฉพาะประกันประเภท 5
  เลือกจังหวัดที่ต้องการค้นหาหรือจองโรงแรม

  Hotels in Thailand

  nonthaburi2go in association with agoda.com
  AGODA ® is a registered trademark of AGIP LLC, used under license by Agoda Company Pte. Ltd.
  Agoda is part of priceline(NASDAQ:PCLN)