เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
สวัสดีค่ะ nonthaburi2go ยินดีต้อนรับค่ะ
จังหวัดนนทบุรี
เกาะเกร็ด เป็นเกาะกลางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในท้องที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 4.12 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,489 ไร่ เป็นที่อยู่ของชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีอาชีพปั้นเครื่องปั้นดินเผาเป็นส่วนใหญ่... วิกิพีเดีย


เลือกจังหวัดที่ต้องการจองโรงแรม
สถานที่สำคัญในนนทบุรี

แหล่งท่องเที่ยว


 
 
 
จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
 
 •   รายชื่อวัดในจ.นนทบุรี »
 • รายชื่อโรงแรมในจ.นนทบุรี »
 • ค้นหาโรงแรมใน นนทบุรี»
 • ร้านอาหารในจ.นนทบุรี »
 • ปฏิทินกิจกรรมอิมแพ็คฯ »
 • จองตั๋วเครื่องบิน »
 • ตารางเวลารถไฟ »
 • ตรวจสอบเวลาการเดินรถไฟ-Check Time Thai Railway

  ตรวจสอบเวลาการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย
  ปรับปรุง 1 มิถุนายน 2555 Thai Eng
  ตรวจสอบวันนี้ 10,194 ครั้ง [ ทั้งหมด 16,527,635 ]
  เยี่ยมชมวันนี้ 4,491 ท่าน [ ทั้งหมด 7,421,996 ]
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  STATE RAILWAY OF THAILAND  
    สถานีต้นทาง
    สถานีปลายทาง


  1. การจำหน่ายตั๋ว
  ท่านผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ หรือตัวแทนที่เปิดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า
  ทุกแห่ง หรือจองทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 1690 ได้ทุกวันตลอด 24 ชม. ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน
  ( โดยผู้ที่โทรสำรองที่แล้วต้องไปรับตั๋วไม่เกินเวลา 22.00 น.ของวันรุ่งขึ้น หากไม่ไปรับตั๋วตามเวลาที่กำหนดจะยกเลิก
  การสำรองที่นั้นๆ โดยอัตโนมัติ การโทรสำรองที่ได้ครั้งละไม่เกิน 10 ที่ ) และสามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ถึง 60 วัน
  โดยจองตั๋วได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ
  สถานีที่สามารถไปรับตั๋วโทรสำรองที่ คือ
  1. กรุงเทพ , สามเสน , ชุมทางบางซื่อ 1 , 2 , บางเขน , หลักสี่ , ดอนเมือง และรังสิต
  2. มักกะสัน , แม่น้ำ , คลองตัน , หัวหมาก , บ้านทับช้าง , ลาดกระบัง และหัวตะเข้
  3. ธนบุรี , บางบำหรุ , ชุมทางตลิ่งชัน , ศาลาธรรมสพน์ และศาลายา
  4. วงเวียนใหญ่ และตลาดพลู
  เมื่อท่านผู้โดยสารซื้อตั๋วแล้วควรตรวจสอบ ขบวนรถ วันที่/เดือน/ปี สถนีต้นทาง ปลายทาง และจำนวน
  เงินที่ทอนว่าถูกต้องหรือไม่ หากผิดพลาดติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที เมื่อท่านผู้โดยสารพ้นจากที่จำหน่ายตั๋วแล้วภายหลัง
  จะกลับมาร้องหรือทวงถามว่ามีข้อผิดพลาดหรือทอนเงินไม่ถูกต้อง พนักงานจำหน่ายตั๋วจะไม่รับผิดชอบใด ๆ เลย
  การลดค่าโดยสารครึ่งราคา
  บุคคลที่การรถไฟฯ ลดค่าโดยสารให้ในราคาร้อยละ 50 (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ได้แก่
  1. เด็กที่สูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 150 ซม.
  2. พระภิกษุ สามเณรในศาสนาพุทธ หรือนักบุญในศาสนาอิสลามและคริสต์
  ( ตามระเบียบที่การรถไฟฯ กำหนดคุณสมบัติไว้ )
  3. ทหารในเครื่องแบบและผู้ที่ได้รับเหรียญ สช. , รชด. , ชัยสมรภูมิ , วน. , สจ. , กห. , ชทก. เป็นต้น
  4. กพส. , กสข. , ทบส. , มพย.
  5. ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
  6. อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยลดค่าโดยสารเฉพาะชั้น 3 นั่งธรรมดา ให้ร้อยละ
  20 ระหว่างวันที่ 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
  ตั๋วเดินทางหมู่คณะ
  สามารถติดต่อซื้อตั๋วล่วงหน้าได้เกินกว่า 60 วัน แต่จะสำรองที่นั่งได้ไม่เกิน 40% ของที่นั่ง แต่ละชนิดที่
  มีอยู่ในขบวนรถนั้น ๆ และไม่มีส่วนลดค่าโดยสารแต่อย่างใด
  สำหรับนักเรียนและนักศึกษาต้องมีหนังสือรับรองของหัวหน้าสถานศึกษาซึ่งระบุสถานีต้นทาง/ปลายทาง
  วันเดินทางไป-กลับ รวมทั้งต้องมีอาจารย์ควบคุมไปด้วยหนึ่งคนต่อนักเรียน หรือนักศึกษา 10 คน ซึ่งอาจารย์ที่ควบคุม
  ไปนี้การรถไฟฯ จะคิดค่าโดยสารเท่ากับนักเรียน หรือนักศึกษา 1 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-
  เที่ยวเดียว ลดค่าโดยสาร 25% ของราคาค่าโดยสาร สำหรับค่าธรรมเนียมคิดเต็มราคา
  ไป-กลับ ลดให้เฉพาะค่าโดยสารชั้น 3 โดยการรถไฟฯ คิดค่าโดยสารเพียงเที่ยวเดียว
  ค่าธรรมเนียมซื้อตั๋วบนขบวนรถ
  เมื่อตรวจพบผู้โดยสารไปกับขบวนรถโดยไม่มีตั๋วโดยสารหรือเอกสารคุ้มครองการโดยสารพนักงาน
  บนขบวนรถจะเรียกเก็บค่าโดยสารในอัตราที่การรถไฟฯ กำหนดตามระยะทางที่เดินทาง และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
  ซื้อตั๋วบนขบวนรถเพิ่มอีก ดังนี้
  1. ขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน และรถเร็ว
  คนละ
  250
  บาท
  2. ขบวนรถอื่น ๆ นอกเหนือขบวนรถ ข้อ 1.
  คนละ
  100
  บาท
  ข้อยกเว้น กรณีเรียกเก็บค่าโดยสารเพียงอย่างเดียวไม่ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมซื้อตั๋วบนขบวนรถ
  1. ผู้โดยสารที่อยู่ในเกณฑ์ เด็ก
  2. นักเรียนในเครื่องแบบไม่เกินชั้นมัธยมศึกษา
  3. ผู้โดยสารที่ขึ้นโดยสารจากที่หยุดรถ / ป้ายหยุดรถที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนฯ เปิดจำหน่ายตั๋ว
  4. สถานีซึ่งมีการแจ้งเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการจำหน่ายตั๋ว


  2. การเปลี่ยนแปลงและการเลื่อนชั้นการเดินทาง
  การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ตั๋วทุกชนิดทุกประเภท (ยกเว้นตั๋วเดือน ซึ่งไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการ
  เดินทาง และไม่คืนเงินค่าโดยสาร) ที่ผู้โดยสารซื้อไว้ จะเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ดังนี้.-
  1. เฉพาะการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางสามารถเลื่อนออกไปได้ไม่เกิน 60 วันนับถัดจากวันที่ระบุไว้ในตั๋ว
  และไม่เกินระยะเวลาที่เปิดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า
  2. ตั๋วไปกลับ เปลี่ยนแปลงการเดินทางเที่ยวไปได้ 1 ครั้ง และเที่ยวกลับ 1 ครั้ง
  3. การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ให้ถือเอาวัน เวลาขบวนรถออกและสถานีต้นทางที่ระบุในตั๋วเป็นเกณฑ์
  และต้องนำตั๋วมาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนขบวนรถออกไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง   หากเลยเวลาดังกล่าวข้างต้น
  ไม่รับเปลี่ยนแปลง ไม่คืนค่าตั๋วโดยสาร และไม่รับคำร้อง
  การร่นการเดินทางให้ร่นเข้ามาได้โดยไม่จำกัดวัน
  การขอเลื่อนชั้นโดยสารสูงกว่าตั๋วฉบับเดิม สามารถเลื่อนที่สถานีต้นทางหรือปลายทางใด ๆ ให้มีระยะทาง
  ไกลกว่าตั๋วฉบับเดิมได้ โดยชำระค่าโดยสารในส่วนที่แตกต่างกันระหว่างชั้นโดยสารเดิมให้ครบ
  ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงการเดินทาง คิดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้.-
  - ตั๋วทุกชั้น รถนั่งธรรมดา
  คิดคนละ
  20
  บาท
  - ตั๋วทุกชั้น รถปรับอากาศ หรือ คนนอน
  คิดคนละ
  50
  บาท
  ข้อยกเว้น ไม่เก็บค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ตั๋วรถนั่งธรรมดาทุกชั้น เฉพาะขบวนรถโดยสาร
  ธรรมดา และรถรวม  เปลี่ยนแปลงเฉพาะขบวนรถซึ่งเดินทางในวันเดียวกันกับที่ระบุในตั๋ว


  3. การคืนเงินค่าตั๋ว
  ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วไว้แล้วไม่สามารถใช้ตั๋วโดยสารฉบับนั้นได้ เพราะเหดุใด ๆ ก็ตาม มีสิทธิขอคืนเงิน
  ค่าตั๋วโดยสารและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ โดยนำตั๋วโดยสารไปแจ้งความจำนงต่อเจ้าหน้าที่ที่หมวดตั๋วล่วงหน้า หรือ
  สถานีรถไฟทั่วประเทศ หรือตัวแทนที่เปิดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าทุกแห่ง เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ถ้าเป็น
  ตั๋วที่ซื้อเงินสดจะคืนเงินทันที โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมคืนเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า
  20 บาท ต่อตั๋ว 1 ฉบับ โดยคิดเป็นรายบุคคล
  หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมคืนเงิน ให้ถือเอาวัน เวลาขบวนรถออก และสถานีต้นทางที่ระบุในตั๋ว
  เป็นเกณฑ์ โดยคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละของราคาตั๋วเป็นรายบุคคล ดังนี้
  ก.ตั๋วรายบุคคล , ตั๋วร่วม และตั๋วพิเศษตามใบแลกการขนส่งของหน่ายงานต่าง ๆ
  - ขอคืนก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ในตั๋วโดยสาร 3 วันขึ้นไป
  หัก
  20% ของราคาตั๋วโดยสาร
    ( ไม่นับวันขบวนรถออกต้นทางตามตั๋ว )
  - ขอคืนน้อยกว่า 3 วันจนถึงก่อนขบวนรถออกไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
  หัก
  50% ของราคาตั๋วโดยสาร
  ข.ตั๋วหมู่คณะทุกชั้นทุกประเภท ยกเว้นตั๋วหมู่คณะไป-กลับนักเรียน ในข้อ ค.
  - คืนก่อนวันเดินทาง 3 วันขึ้นไป 
    ( ไม่นับวันขบวนรถออกต้นทางตามตั๋ว )
  หัก
  60% ของราคาตั๋วโดยสาร
    หากพ้นกำหนดนี้ไม่คืนเงินค่าตั๋วให้และไม่รับคำร้อง
  ค.ตั๋วหมู่คณะไป-กลับ ลดราคาประเภทนักเรียน (รวมทั้งนิสิต นักศึกษา)
    ที่คิดค่าโดยสารเพียงเที่ยวเดียว ถ้ามีการใช้เที่ยวใดเที่ยวหนึ่งแล้วเที่ยวที่ยังไม่ได้ใช้จะไม่คืนค่าโดยสารให้
  ( คืนเฉพาะค่าธรรมเนียม ถ้ามี )  หากเป็นตั๋วลกราคาเที่ยวเดียวให้คิดเช่นเดียวกับ ตั๋วหมู่คณะในข้อ ข.
  ง.ตั๋วนำเที่ยว
    จำหน่ายแล้วไม่รับคืนค่าตั๋วโดยสาร
  การคืนเงินเต็มราคา ได้ต้องอันเนื่องมาจากขบวนรถที่จะเดินทางตามตั๋วล่าช้ากว่ากำหนดเวลาที่ได้
  ประกาศไว้ในตารางการเดินรถเกินกว่า 30 นาที หรือเหตุซึ่งไม่ใช่เป็นความบกพร่องของผู้โดยสารเอง หรือด้วยสาเหตุ
  เพราะไม่มีที่นั่งตามชั้นในตั๋ว หรือเพราะผู้โดยสารหนาแน่นขึ้นใช้การโดยสารไม่ได้ หรืออันเกิดมาจากความบกพร่องของ
  การรถไฟฯ โดยท่านผู้โดยสารยังไม่ได้ใช้การโดยสารใดๆ ท่านผู้โดยสารมีสิทธิขอคืนเงินค่าโดยสาร และค่าธรรมเนียม
  ต่าง ๆ ได้ทั้งหมด หรือขอเลื่อนขบวนรถที่จะเดินทางได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
  การคืนเงินค่าธรรมเนียมปรับอากาศ
  หากรถโดยสารที่ผู้โดยสารใช้การโดยสาร เครื่องปรับอากาศชำรุดระหว่างทาง หลักเกณฑ์คืนเงินดังนี้
  - คืนเงินเฉพาะค่าธรรมเนียมปรับอากาศให้เต็มราคา พ.5/ดส.8/13/2552 13 ต.ค.52
  การยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสาร
  สามารถยื่นได้ที่สถานีหรือที่จำหน่ายตั๋วล่วงหน้าแห่งใดก็ได้ตามความประสงค์ของผู้ยื่นคำร้อง
  และต้องมาติดต่อรับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้สั่งจ่ายเงินเป็นต้นไป
  ให้ใช้คำร้องตามแบบฟอร์มของการรถไฟฯ โดยกรอกรายละเอียดพร้อมแสดงเหตุผลการที่ไม่ได้ใช้ตั๋ว
  อย่างชัดแจ้ง และหากมีหลักฐานอ้างอิงก็ให้แนบติดมาด้วย
  ผู้ยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าตั๋ว นำเนาคำร้องฉบับที่ 3 มาติดต่อขอรับเงินหลังยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าตั๋ว
  ประมาณ 11 วันทำการ พ.5/ดส.8/13/2552 13 ต.ค.52
  เมื่อใบสั่งจ่ายคืนเงินค่าตั๋วส่งถึง หมวดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า , สถานีที่ผู้ร้องขอรับเงินคืนจะแจ้ง
  ผู้ร้องทราบ พ.5/ดส.8/13/2552 13 ต.ค.52

  1. ตั๋วคอมพิวเตอร์
  ตั๋วคอมพิวเตอร์ สำรองที่นั่ง
  ตั๋วคอมพิวเตอร์ สำรองที่นั่ง
  ตั๋วคอมพิวเตอร์ ไม่สำรองที่นั่ง


  2. ตั๋วบาง
  ตั๋วบางทั่วไป
  การจำหน่ายต้องสอดคาร์บอนด์ และกรอกข้อความ พร้อม
  ทำเครื่องหมาย ตามประเภทของผู้โดยสาร
  สามารถจำหน่ายได้ 01 - 09 คนรวมกัน ต่อ 1 ฉบับ แต่
  เป็นผู้โดยสารคณะเดียวกัน โดยสารจาก-ถึงสถานีเดียวกัน ค่าโดยสาร
  ต่อคนเท่ากันทุกคน
  ตั๋วบางสำเร็จรูป
  การรถไฟฯ ได้ปรับปรุงรูปแบบและการจำหน่ายตั๋วบาง
  สำเร็จรูปให้กระทัดรัดมีขนาดเดียวกันทุกราคา และสามารถจำหน่าย
  ได้ทุกสายทุกช่วงของเส้นทาง เพื่อความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน
  จัดพิมพ์เป็นเล่ม ๆ ละ 100 ฉบับ ไม่มีสำเนา ขนาด 6 * 11
  ซม. ขนาดเดียวกันทุกราคา มี 2 สี
  สีขาวใช้จำหน่าย ขบวนรถเที่ยวขึ้น ( ขบวนรถเลขคี่ )
  สีฟ้าใช้จำหน่าย ขบวนรถเที่ยวล่อง ( ขบวนรถเลขคู่ )
  มีจำหน่าย 5 ราคา คือ 2 , 3 , 5 , 10 และ 50 บาท
  ตั๋วบางทั่วไป
  ตั๋วบางสำเร็จรูปราคา 2 บาท
  ตั๋วบางสำเร็จรูปราคา 3 บาท
  ตั๋วบางสำเร็จรูปราคา 5 บาท
  ตั๋วบางสำเร็จรูปราคา 10 บาท


  3. คูปองชานเมือง
  ลักษณะตั๋ว
  :
  จัดพิมพ์เป็นเล่ม ๆ ละ 20 ฉบับ พื้นตั๋วสีชมพู
  ขนาด 5 * 8.5 ซม. ใช้กระดาษค่อนข้างหนา
  มีรอยประทับตรานูนการรถไฟฯ ทุกฉบับ
  ค่าโดยสาร
  :
  คิดรวมทั้งเล่ม ราคาเล่มละ 60 บาท
  การใช้งาน
  :
  ใช้กับขบวนรถชานเมืองได้ทุกขบวน ระหว่าง
  สถานีกรุงเทพ - หัวหมาก -กรุงเทพ และใช้ได้
  ทั้งเที่ยวไป และกลับ
  อายุตั๋วใช้ได้ภายใน 1 เดือน นับแต่วันเริ่มใช้
  จนถึงวันสุดท้ายที่มาบรรจบกับวันที่เริ่มใช้
  4. ตั๋วชาน
  ลักษณะตั๋ว
  :
  พื้นตั๋วสีขาว ใช้กระดาษค่อนข้างบาง
  ขนาด 4.2 * 5.5 ( โดยประมาณ )
  ค่าโดยสาร
  :
  ฉบับละ 2 บาท
  การใช้งาน
  :
  ใช้ผ่านเข้าชานชาลาสถานีกรุงเทพ


  5. ตั๋วสัมภาระ
  ตั๋วสัมภาระ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
  1.
  ตั๋วสัมภาระทั่วไป
  2.
  ตั๋วสัมภาระบนขบวนรถ มีอยู่ 2 ราคา คือ 5 และ 10 บาท
  ตั่วสัมภาระทั่วไป
  ตั๋วสัมภาระบนขบวนรถราคา 5 บาท
  ตั๋วสัมภาระบนขบวนรถราคา 10 บาท


  6. ตั๋วรักษาความสะอาด
  ตั๋วรักษาความสะอาด มีอยู่ 5 ราคา
  คือ 1 , 2 , 5 , 10 และ 20 บาท
  ราคา 1 บาท
  ราคา 2 บาท
  ราคา 5 บาท
  ราคา 10 บาท
  ราคา 20 บาท


  7. ตั๋วโดยสารรายเดือน
  หลักเกณฑ์การคิดอัตราค่าโดยสาร

  เที่ยวเดียว
  คิดจากค่าโดยสารเที่ยวเดียวเต็มราคาตามชั้นที่นั่งจากสถานีถึงสถานี
  วันละ 1 เที่ยว จำนวน 24 วัน แล้วคิดค่าโดยสารตามประเภทของบัตรโดยสารรายเดือน ดังนี้
  - ประเภทประชาชนทั่วไป
  75%
  - ประเภทผู้มีสิทธิลดค่าโดยสารครึ่งราคาเป็นประจำ
  50%
  ไป-กลับ
  คิดค่าโดยสาร เที่ยวเดียวเต็มราคาตามชั้นที่นั่งจากสถานีถึงสถานี วันละ 2
  เที่ยว จำนวน 24 วัน แล้วคิดค่าโดยสารตามประเภทของบัตรโดยสารรายเดือน ดังนี้
  - ประเภทประชาชนทั่วไป
  75%
  - ประเภทผู้มีสิทธิลดค่าโดยสารครึ่งราคาเป็นประจำ
  50%
  - ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่อายุไม่เกิน 25 ปี ที่ยังไม่มีอาชีพ/ครอบครัว
  50%


  8. บัตร VIP
  ลักษณะบัตร
  :
  เป็นแผ่นพลาสติกบาง ๆ เช่นเดียวกับบัตรเครดิต และ
  บัตร A.T.M. ขนาด 5.5 * 8.5 ซม.( โดยประมาณ )
  ราคา
  :
  คิดบัตรละ 350 บาท ราคาเดียวทั้งผู้ใหญ่และเด็ก
  การใช้
  :
  ใช้โดยสารเฉพาะชั้น 3 ทุกขบวน ทั้งเที่ยวไป - กลับ
  ต้นทางกรุงเทพ/ธนบุรี - เชียงราก - ศาลายา - หัวตะเข้
  :
  อายุบัตรใช้ได้ 1 เดือน นับวันเริ่มใช้ถึงวันที่มาบรรจบกัน
  ของเดือนถัดไป


  ด้านหน้า
  ด้านหน้า
  ด้านหลัง


  9. ตั๋วพิเศษ Rail Pass
  ประเภทไม่รวมค่าธรรมเนียม
  ปกด้านหน้า
  ด้านใน
  ประเภทรวมค่าธรรมเนียม
  ปกด้านหน้า
  ด้านใน
  จัดให้มีเพื่อบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวปรเทศไทย
  ราคาตั๋วพิเศษ Rail Pass 1 ฉบับ : 1 ท่าน
  หน่วย : บาท
  ไม่รวมค่าธรรมเนียม ( สีน้ำเงิน )
  รวมค่าธรรมเนียม ( สีแดง )
  ผู้ใหญ่
  1,500
  3,000
  เด็ก
  750
  1,500
  หลักเกณฑ์การใช้ ตั๋วพิเศษ Rail Pass
  1. ติดต่อซื้อตั๋วพิเศษต้องมีหนังสือเดินทางแสดง และเจ้าของหนังสือเดินทางต้องถือตั๋วพิเศษเอง
  ห้ามเปลี่ยนตัวคนถือ
  2. ตั๋วพิเศษเด็กจะต้องมีอายุ ระหว่าง 04 - 12 ปี โดยไม่คิดส่วนสูง
  3. สามารถใช้ตั๋วได้ภายในกำหนด 20 วัน นับแต่วันถัดจากวันตั้งต้นเดินทางเป็นวันที่หนึ่ง และสิ้นสุด
  ไม่เกินเวลา 24.00 น.ของวันที่ยี่สิบ
  4. สามารถใช้เดินทางได้ทุกขบวน ถ้าเดินทางขบวนรถพิเศษนำเที่ยวต้องชำระค่าบริการในส่วนที่
  เอกชนร่วมจัดบริการ
  5. สามารถใช้โดยสารสูงสุดไม่เกินรถนั่งนอนชั้น 2 ปรับอากาศ เตียงล่าง ถ้าเป็นตั๋วพิเศษประเภท
  ไม่รวมค่าธรรมเนียม ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม
  6. ใช้ได้ตลอดทางทุกสาย ทุกขบวนไม่จำกัดครั้ง และซ้ำเส้นทางได้ภายในอายุตั๋วพิเศษ


  10. ตั๋วยูโรเทรน เอ็กซพลอเรอร์พาสส์หรือ ตั๋วยูซิสเวิลด์
  ความเป็นมา
  :
  การรถไฟได้ตกลงกับบริษัท Eurotrain
  International AG. จัดให้มีตั๋วยูโรเทรนเอ็กซพลอเรอพาสส์
  ( Eurotraion Exploror Pass ) หรือ ชื่อตั๋วรูปแบบใหม่
  คือ ตั๋วยูซิส เวิลด์ ( Usit World Ticket ) สำหรับจำหน่ายให้
  กับเยาวชน อาจารย์ และนักวิชาการชาวต่างประเทศใช้เดินทาง
  โดยขบวนรถทุกประเภทได้ตลอดทางทุกสาย
  ราคาและอายุการใช้ตั๋วยูโรพาสส์
  :
  ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ( หน่วย : เหรียญดอลล่าสหรัฐ )

  ชั้นที่ 2
  ชั้นที่ 3
  อายุการใช้งาน : วัน
  27
  33
  40
  12
  15
  18
  7
  14
  21

  การใช้งาน
  1. ตั๋วยูโรพาสส์ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย
  2. ตั๋วยูโรพาสส์จำหน่ายให้สำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รวมทั้งอาจารย์ และนักวิชาการ
  ชาวต่างประเทศเท่านั้น
  3. ใช้เดินทางกับขบวนรถโดยสารได้ทุกขบวนรถไม่จำกัดครั้ง และระยะทาง
  ถ้าเดินทางขบวนรถพิเศษนำเที่ยวต้องชำระค่าบริการในส่วนที่เอกชนร่วมจัดบริการ


  11. ตั๋วหนา
            ตั๋วหนาเป็นตั๋วโดยสารที่ใช้ในอดีต ผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน Edmonson คือ ต้องมีความหนาระหว่าง 0.6 - 0.8 มม. กว้าง 30.5 มม. และ ยาว 57 มม. ผิวหน้าหลังตั๋วต้องซับซึมหมึกชัดเจน เรียบลื่น และมีความแข็งเพียงพอไม่หักงอขณะพิมพ์ ตั๋วหนาที่ใช้สมัยก่อนเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ
            แบบของตั๋วหนาต้นแบบได้มาจากประเทศในยุโรป เช่น ประเทศอังกฤษ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันโดยลักษณะเด่นของตั๋วทุกใบจะมีการพิมพ์คำว่า The State Railway of Thailand ติดต่อกันเต็มด้านหน้าของตั๋ว ปัจจุบันการรถไฟฯ ได้นำระบบการจำหน่ายตั๋วด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้งาน จึงได้ยกเลิกการใช้ตั๋วหนา
            เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารชานเมือง ให้สามารถเดินทางเข้ากรุงเทพ และสถานีในขตปริมณฑล
  กับขบวนรถโดยสารต่าง ๆ ได้มากขึ้น ฉะนั้น ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เป็นต้นไป
           1. การโดยสารไปกับรถชั้นที่ 3 ธรรมดา ที่พ่วงในขบวนรถด่วน รถเร็ว ทุกขบวน
                - ระหว่างสถานี กรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพ
                - ระหว่างสถานี กรุงเทพ -ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ
                - ระหว่างสถานี กรุงเทพ -ราชบุรี - กรุงเทพ
                - ระหว่างสถานี ธนบุรี - ราชบุรี - ธนบุรี
                ให้คิดค่าโดยสารอัตราพิเศษ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมขบวนรถ ตามตารางด้านล่างนี้
           2. ผู้มีสิทธิลดราคาทุกประเภทและเด็ก ให้คิดค่าโดยสารอัตราพิเศษนี้

       ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา ที่พ่วงในขบวนรถด่วน และรถเร็ว ทุกขบวน
       ช่วงระหว่างสถานีกรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพ
   


       ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา ที่พ่วงในขบวนรถด่วน และรถเร็ว ทุกขบวน
       ช่วงระหว่างสถานีกรุงเทพ - แก่งคอย - กรุงเทพ


       ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา ที่พ่วงในขบวนรถด่วน และรถเร็ว ทุกขบวน
       ช่วงระหว่างสถานีกรุงเทพ - ราชบุรี - กรุงเทพ

       ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา ที่พ่วงในขบวนรถด่วน และรถเร็ว ทุกขบวน
       ช่วงระหว่างสถานีธนบุรี - ราชบุรี - ธนบุรี

  สอบถามข้อมูลการรถไฟแห่งประเทศไทย (Call Center) สายด่วน  
  การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
  ประกันภัยรถยนต์

  ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1, ชั้น 2+ และ 3+, ชั้น 3

  ทางเลือกใหม่ของการทำประกันภัย SILKSPAN เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5/2543 ภายใต้การการกำกับดูแลของ บริษัทฯ เน้นการให้คำปรึกษาที่เป็นกลางและยึดประโยชน์ สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก โดยปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการแล้วกว่า 1,000,000 รายตั้งแต่ปี 2543

  ให้คุณมากกว่า คลิกดูรายละเอียด


  ให้คุณมากกว่า
  รวดเร็ว
  รวดเร็วคำนวณเปรียบเทียบเบี้ยกว่า
  20 บริษัทประกันใน 30 วินาที
  คุ้มค่ากว่า
  คุ้มค่ากว่าฟรี บริการช่วยรถฉุกเฉิน
  24 ชม. ,รถใช้ระหว่างซ่อม/ค่าเดินทาง
  ประหยัดกว่า
  ประหยัดกว่าผ่อน 0% ด้วยบัตรเครดิต
  นานสูงสุด 10 เดือน
  สะดวก
  สะดวกสั่งซื้อออนไลน์ในราคาพิเศษสุด*
  พร้อมรับกรมธรรม์ทันทีทางอีเมล**
  มั่นใจ
  มั่นใจรับประกันคืนเงิน 100%
  หากเจอที่อื่นถูกกว่า
  Email Alert
  Email Alertแจ้งเตือน ต่ออายุประกันรถ
  พ.ร.บ. - ต่อทะเบียนล่วงหน้า ฟรี
  *บางกรมธรรม์จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ **ชำระสดลด 5% หรือผ่อน 0% นาน 10 เดือน ***เฉพาะประกันประเภท 5
  เลือกจังหวัดที่ต้องการค้นหาหรือจองโรงแรม

  Hotels in Thailand

  nonthaburi2go in association with agoda.com
  AGODA ® is a registered trademark of AGIP LLC, used under license by Agoda Company Pte. Ltd.
  Agoda is part of priceline(NASDAQ:PCLN)