เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
สวัสดีค่ะ nonthaburi2go ยินดีต้อนรับค่ะ
จังหวัดนนทบุรี
เกาะเกร็ด เป็นเกาะกลางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในท้องที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 4.12 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,489 ไร่ เป็นที่อยู่ของชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีอาชีพปั้นเครื่องปั้นดินเผาเป็นส่วนใหญ่... วิกิพีเดีย


เลือกจังหวัดที่ต้องการจองโรงแรม
สถานที่สำคัญในนนทบุรี

แหล่งท่องเที่ยว


 
 
 
จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
 
 •   รายชื่อวัดในจ.นนทบุรี »
 • รายชื่อโรงแรมในจ.นนทบุรี »
 • ค้นหาโรงแรมใน นนทบุรี»
 • ร้านอาหารในจ.นนทบุรี »
 • ปฏิทินกิจกรรมอิมแพ็คฯ »
 • จองตั๋วเครื่องบิน »
 • ตารางเวลารถไฟ »
 • วัดบางพูดนอก วัดที่น่าสนใจใน จ.นนทบุรี (Wat Bangpoodnork)

  สถานที่ตั้งวัดบางพูดนอก
  ๔๐ บ้านคลองบางพูด ถ.สุขาภิบาล ปัจจุบัน (สุขาประชาสรรค์ ๒) หมู่ ๗ ต.บางพูด
  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  วัดบางพูดนอก ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐ บ้านคลองบางพูด ถนนสุขาภิบาล ปัจจุบัน(สุขาประชาสรรค์ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๗ ไร่อาณาเขตทิศเหนือยาว ๒๐๐ เมตร ติดต่อกับที่เอกชน ทิศใต้ยาว ๒๐๐ เมตร ติดต่อกับคลองบางพูดและที่ดินของเอกชน ทิศตะวันออกยาว ๑๐๐ เมตร ติดต่อกับที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกยาว ๑๐๐ เมตร ติดต่อกับคลองสาธารณะ
  พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มโดยส่วนใหญ่ การคมนาคมทางนำมีคลองบางพูดผ่านทางด้านทิศใต้ ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๐ ลักษณะทรงไทยแบบเก่ามีช่องประตู ๓ ประตู ด้านหน้า ๑ ประตู ด้านหลัง ๒ ประตู ไม่มีหน้าต่าง กุฏิสงฆ์จำนวน ๖ หลัง จำนวน ๖ หลัง ส่วนมากเป็นอาคารและครึ่งตึกครึ่งไม้ ทรงไทยประยุกต์ หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุ มีพระประธานในพระอุโบสถ มีพระพุทธรูปนั่งปางสมาธิ เป็นพระพุทธรูปเก่า สร้างก่อนกรุงเทพฯ
  วัดบางพูดนอก สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๑๔๐ ความเป็นมาของวัดปัจจุบันไม่มีผู้ทราบประวัติ ทราบเพียงว่าวัดนี้อายุโดยประมาณ ๓๐๐ ปี เศษ ที่ได้มีนามอย่างนั้นเพราะวัดตั้งอยู่ที่บ้านคลองบางพูด จึงได้ขนานนามตามภูมิประเทศที่ตั้งวัด ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี วัดบางพูดนอก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ผูกพัทธสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๑๙๐
  เจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามและประวัติมี ๔ รูป รูปที่ ๑ พระอธิการมุ้ย ไม่ทราบฉายา รูปที่ ๒ พระอธิการไพร ปคุโณ พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๒๐ รูปที่ ๓ พระครูนนทพุทธิสาร (สนั่น พุทฺธิสาโร) อายุ ๖๐ ปี พรรษา ๑๔ ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๒๔ รูปที่ ๔ พระปลัดบุญแถม โชติวํโส ๒๕๒๔ – ๒๕๒๙ จนถึง พระสมุห์สมพงษ์ สุทฺธจิตฺโต เป็นรูปที่ ๕
  หมายเหตุ คัดมาจากประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๑ กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ และได้สอบถามประวัติเพิ่มเติมจากคนเก่าแก่ที่อยู่ในพื้นที่
  ศาลาการเปรียญ
  หอสวดมนต์
  บริเวณด้านหน้าวัด
  อุโบสถเก่าพระยาเจ่งได้บูรณะเอาไว้

  นามเดิม: นายสมพงษ์ นามสกุล อุตสาหกิจ
  เกิดที่: ตำบล ท่าทอง อำเภอสวรรค์โลก จังหวัด สุโขทัย
  เกิดเมื่อ: วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๘
  โยมบิดาชื่อ: นายสมบูรณ์ อุตสาหกิจ (ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ อายุ ๔๓ ปี)
  โยมมารดาชื่อ: นางพิมพ์ รังสรรค์ (ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๖ อายุ ๔๙ ปี)
  จำนวนพี่น้อง อาตมา เป็นพี่คนโต มีน้องรวมมารดาเดียวกัน ๕ คน ดังนี้
  ๑. นางพิศมัย เรือนแก้ว ปัจจุบัน ยังมีชีวิตอยู่
  ๒. นางพรทิพพา ปัจจุบัน ยังมีชีวิตอยู่
  ๓. นายวรากรณ์ อุตสาหกิจ ปัจจุบัน ยังมีชีวิตอยู่
  ๔. นายขจรเกียรติ อุตสาหกิจ ปัจจุบัน ยังมีชีวิตอยู่
  ๕. นางอารีรัตน์ อุตสาหกิจ ปัจจุบัน เสียชีวิตไปแล้ว
  บรรพชาอุปสมบท
  เมื่อ วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๑ (๑๔.๒๑ น.) ที่วัดบางพูดนอก ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พระอุปัชฌาย์ พระครูนันทาภิวัฒน์ วัดกู้ ( พระนางเรือล่ม ) พระกรรมวาจาจารย์ พระครูนนทพุทธิสาร วัดบางพูดนอก พระอนุสาวนาจารย์ พระมงคล ถิรปญโญ วัดบางพูดใน ได้ ฉายา สุทฺธจิตโต
  วิทยฐาน
  พ.ศ. ๒๕๒๗ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนปากเกร็ด
  พ.ศ. ๒๕๓๔ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี
  สมณศักดิ์
  - ๙ พ.ค. ๒๕๓๖ ประกาศนียบัตร ได้รับการอรมจบหลักสูตรวิชาการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ที่จิตภาวันวิทยาลัย
  - ๒๓ ก.พ. ๒๕๓๘ ได้เป็นเจ้าอาวาสตราตั้ง
  - ๒๓ ก.พ. ๒๕๓๘ ได้เป็นพระกรรมวาจาจารย์
  - ๒๕ มี.ค. ๒๕๓๘ ได้รับตราตั้งฐานานุกรมที่พระสมุห์ ฐานานุกรมมนตำแหน่ง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง
  เกียรติบัตร
  - ๒๓ เม.ย. ๒๕๓๔ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์สังฆราชูปถัมภ์ โปรดประทานปสาทนียบัตรเป็นผู้มีความเอาใจใส่ ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม โดย สมเด็จพระธีณญาณมุนี
  - ๒๓ เม.ย. ๒๕๓๔ วิปัสนาบัตร ศูนย์ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ แห่งประเทศไทย วัดบุญศรีมุนีกรณ์
  - ๒๘ ต.ค. ๒๕๓๔ วิปัสสนาบัตร ศูนย์ธุดงควัตรเคลื่อนที่แห่งประเทศไทย ในงานปฏิบัติเทิดพระเกียรติ ไทย – มาเลเชีย เนื่องในวโรกาศที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๓๖ พรรษา
  - ๒๑ พ.ค. ๒๕๓๘ ใบรับรอง ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการเสริมความรู้ถวายพระสงฆ์เพื่อการพัฒนาสังคมไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ๒๐ ส.ค. ๒๕๓๘ ใบรับรอง ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการเสริมความรู้ถวายพระสงฆ์เพื่อการพัฒนาสังคมไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ๒๐ ส.ค. ๒๕๓๙ วุฒิบัตร ได้ผ่านการถวายความรู้ตามโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ “หลักสูตรการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส” กรมการศาสนาและสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
  - ๒๘ ม.ค. ๒๕๔๔ ใบรับรอง ได้ผ่านการอบรม เรื่อง “บทบาทของสงฆ์ ผู้นำสังคมในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒธรรมไทย” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม
  - ๑๕ ก.ค. ๒๕๔๔ เกียรติบัตร อบรมเป็นพระวิทยากร ในโครงการ กองทัพธรรม กองทัพไทย ร่วมต้านภัยยาเสพติด
  - ๑ ก.ย. ๒๕๔๔ เกียรติบัตร อบรมเป็นพระวิทยากร ในโครงการกองทัพธรรมกองทัพไทย ร่วมต้านภัยยาเสพติด “หลักสูตรวิปัสสนากัมมัฎฐาน” วัดละหาร

  บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

  วันพฤหัสบดีที่  5  เมษายน 2550 แรม 3 ค่ำ เดือน 5 ปี จอศก เวลา 14:00  น.  ให้ผู้ปกครองนำเด็กมามอบตัวลงทะเบียน ซ้อมสวดมนต์  1 คืน
  วันศุกร์ที่ 6 เมษายน แรม 4 ค่ำ เดือน 5 เวลา
       14:00 น.  นำลูกแก้วกราบขอขมาต่อผู้มีพระคุณ และปลงผมลูกแก้ว
       15:30 น.  บรรยายธรรม อบรมก่อนบวช
       16:00 น.  บรรพชาลูกแก้ว
  ** ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา บวชลูกแก้ว จำนวน 39 รูป **
  เป็นเจ้าภาพรูปละ  1,119 (เครื่องบริขารพร้อมเครื่องเรียน)
  และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะในแต่ละวันด้วย
  จึงขอเชิญท่านนำบุตรหลานของท่านมารับใบสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยรับสมัครเด็กอายุ 9 ขวบขึ้นไป  ระยะเวลาบวช 1 เดือนเต็ม
  วันที่: 2007-01-24 11:54:51

  แผนที่ วัดบางพูดนอก (Wat Bangpoodnork)

  ขอกราบนมัสการ เจ้าอาวาสวัดบางพูดนอก ครับ http://watbangpoodnork.com/about1.php
  ประกันภัยรถยนต์

  ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1, ชั้น 2+ และ 3+, ชั้น 3

  ทางเลือกใหม่ของการทำประกันภัย SILKSPAN เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5/2543 ภายใต้การการกำกับดูแลของ บริษัทฯ เน้นการให้คำปรึกษาที่เป็นกลางและยึดประโยชน์ สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก โดยปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการแล้วกว่า 1,000,000 รายตั้งแต่ปี 2543

  ให้คุณมากกว่า คลิกดูรายละเอียด


  ให้คุณมากกว่า
  รวดเร็ว
  รวดเร็วคำนวณเปรียบเทียบเบี้ยกว่า
  20 บริษัทประกันใน 30 วินาที
  คุ้มค่ากว่า
  คุ้มค่ากว่าฟรี บริการช่วยรถฉุกเฉิน
  24 ชม. ,รถใช้ระหว่างซ่อม/ค่าเดินทาง
  ประหยัดกว่า
  ประหยัดกว่าผ่อน 0% ด้วยบัตรเครดิต
  นานสูงสุด 10 เดือน
  สะดวก
  สะดวกสั่งซื้อออนไลน์ในราคาพิเศษสุด*
  พร้อมรับกรมธรรม์ทันทีทางอีเมล**
  มั่นใจ
  มั่นใจรับประกันคืนเงิน 100%
  หากเจอที่อื่นถูกกว่า
  Email Alert
  Email Alertแจ้งเตือน ต่ออายุประกันรถ
  พ.ร.บ. - ต่อทะเบียนล่วงหน้า ฟรี
  *บางกรมธรรม์จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ **ชำระสดลด 5% หรือผ่อน 0% นาน 10 เดือน ***เฉพาะประกันประเภท 5
  เลือกจังหวัดที่ต้องการค้นหาหรือจองโรงแรม

  Hotels in Thailand

  nonthaburi2go in association with agoda.com
  AGODA ® is a registered trademark of AGIP LLC, used under license by Agoda Company Pte. Ltd.
  Agoda is part of priceline(NASDAQ:PCLN)